کودآلی(ارگانیک) فسفره

عنصر فسفر یکی از عناصر پرمصرف گیاه به شمار می‌رود که در تولید و انتقال انرژی در گیاه نقش مهمی دارد. این عنصر در خاک برای رشد و توسعه ریشه و سیستم زایشی گیاه(گل) بسیار ضروری می باشد. 

  

 

 

در ایران اکثر خاک های کشاورزی آهکی می‌باشد و در چنین خاک‌هایی به دلیل میزان بالای کلسیم در خاک، فسفر به شکل فسفات کلسیم در خاک رسوب می‌شود که این شکل فسفر برای گیاه غیر قابل جذب می‌باشد. کود آلی فسفره بایوگانومکس به دلیل داشتن ترکیبات آلی مؤثر مانع از ترکیب فسفر با کلسیم شده در نتیجه راندمان استفاده از فسفر در گیاه افزایش یافته و در ضمن ترکیبات آلی موجود در کود ضمن فعال کردن و افزایش میکروب‌های مفید خاک سبب ترشح فسفاتاز در خاک شده که به حلالیت بیشتر فسفر در خاک کمک شایانی کرده و در نتیجه سبب حلالیت فسفرهای نامحلول در خاک از جمله فسفات کلسیم می شود. در این کود مقدار متعادلی از عناصر نیتروژن و پتاسیم وجود دارد.  

 

  • افزایش ریشه زایی در گیاه
  • جذب بیشتر عناصر غذایی
  • افزایش گلدهی و تولید محصول
  • یکنواختی در رسیدگی محصول
  • کاهش زمان رسیدگی محصول
  • استحکام ساقه و افزایش اندازه میوه
 

پتاسیم محلولK2O نیتروژن N ماده آلی O.M کربن آلی O.C فسفر محلول P2O5
5/5 4 14 6 23

نوع کشت روش مصرف میزان مصرف ملاحظات
زراعی خاکی 15-10 4-3 برگی
محلولپاشی 5-3 از ابتدای رشد تا قبل از گلدهی
باغی خاکی 30-10 قبل از تورم جوانه و اولین آبیاری
محلولپاشی 5-3 در طول دوره رشد
گلخانه ای خاکی 10-5 4-3 برگی
محلولپاشی 5-3 از اوایل رشد تا قبل از گلدهی
گیاهان صیفی خاکی 15-5 4-3 برگی و هر دوهفته تا زمان تشکیل گل
محلولپاشی 5-3

***مصرف خاکی(آب آبیاری) لیتر در هکتار / مصرف محلول پاشی لیتر در هزار